Skip to content

Ved køb under 750,00DKK pålægger Kent Højtryk A/S
et håndteringsgebyr på
250,00DKK

Ved bestillinger over 2000,00DKK
tilbyder Kent Højtryk A/S Gratis fragt!

Din kurv er tom.

Tilbage til shoppen


 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

For Kent Højtryk A/S

Version: Juni 2019

 

 1. ANVENDELSE

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for ethvert køb af varer eller produkter (herefter benævnt ”Produktet”), som kunden foretager ved Kent Højtryk A/S, Skovbrynet 10, 6752 Glejbjerg, CVR-nr. 27 72 98 51, info@kent-as.dk (i det følgende benævnt ”KH”), herunder for køb af Produkter på KH’s webshop.

Kundens indkøbsbetingelser mv. er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre KH skriftligt og udtrykkeligt har erklæret sig indforstået hermed.

 

 1. KØB VIA WEBSHOP

KH sælger reservedele og tilbehør til højtryksrensere fra KH’s webshop. For køb af højtryksrensere, hedvandsrensere eller hotbox, skal henvendelse ske direkte til KH.

KH overholder samtlige af de oplysningsforpligtelser, som e-handelsloven pålægger tjenesteyderen. For ikke at gøre kommunikationen mellem KH og kunden unødig tung, fraskrives imidlertid anvendelse af §§ 10, 11, stk. 1 og 12 i e-handelsloven i videst mulig omfang, jf. § 13, stk. 2.

 

 1. RÅDGIVNING, TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

KH’s dialog med kunden om kundens valg af løsning har alene karakter af uforbindende drøftelser, medmindre der indgås særkilt rådgivningsaftale.

KH’s tilbud er gældende i 4 uger, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Endelig aftale om salg og levering er først indgået, når KH ved skriftlig ordrebekræftelse har bekræftet ordren. Ordrer afgives af KH med forbehold for, at KH er i stand til at indkøbe relevante varer, råvare og lign.

KH forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold. Såfremt kunden finder, at der er uoverensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, skal kunden straks reklamere. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsens indhold.

 

 1. TEGNINGER OG TEKNISK INFORMATION

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Produktet eller fremstilling heraf, som før eller efter ordrens indgåelse overlades kunden, forbliver KH’s ejendom.

Tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information, som kunden modtager, må ikke uden samtykke fra KH anvendes til andet formål, end det der var formålet med overladelsen. Sådan information må ikke uden samtykke fra KH kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Ved køb af et Produkt, der helt eller delvist består af software, opnår kunden alene en ikke-eksklusiv ret til at benytte softwaren. Kunden erhverver således ingen form for ejendomsret til softwaren. Kundens ret til at benytte softwaren kan ikke overdrages til tredjemand og kunden har ikke ret til at kopiere softwaren til tredjemand.

 

 1. PRISER

Alle priser er angivet i danske kroner, DKK og eksklusive moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport mv.

Der tages forbehold for ændringer i prisforhøjelser foretaget af KH’s underleverandører, toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt valutaudsving, hvilke KH således kan pålægge priserne frem til levering. KH skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse til kunden herom.

 

5.a   PRISER – KØB PÅ WEBSHOP

Som tillæg til ovenstående vedrørende priser gælder følgende tilføjelser i tilfælde af køb af Produkter på KH’s webshop:

Alle priser er angivet i danske kroner DKK og eksklusive moms. Dansk Moms (25%) bliver tillagt subtotalen på siden “kasse”.
KH pålægger et håndteringsgebyr på DKK 250 til alle ordrer under DKK 750.

 

 1. BETALING, RENTEBEREGNING OG MORA

Købesummen forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato, medmindre der er tale om et bestillingskøb, hvor købesummen betales med halvdelen ved bestilling og med en halvdel, når Produktet leveres.

KH forbeholder sig ret til før levering at forlange bankgaranti eller anden sikkerhed for betaling. Kan kunden ikke stille en sådan sikkerhed, er KH berettiget til at hæve ordren og kræve erstatning for det tab, som KH måtte lide som følge heraf.

KH kan uden ansvar ved skriftlig meddelelse til kunden udskyde levering af ordren, såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere ordre. KH har ret til at hæve ordren, såfremt kunden inden for tre måneder fra fremsendelse af påkrav ikke har betalt det forfaldne beløb. Kunden er ansvarlig for ethvert tab, som KH lider som følgende af manglende betaling.

Betaler kunden ikke i rette tid, påregnes rente med 2 % per måned og KH har ret til erstatning for sine inddrivelsesomkostninger.

 

6.a   BETALING – KØB PÅ WEBSHOP

Som tillæg til ovenstående vedrørende betaling gælder følgende tilføjelser i tilfælde af køb af Produkter på KH’s webshop:

På webshoppen www.kent-as.dk modtager vi følgende betalingskort: Visa, Visa Elektron, Visa Dankort, MasterCard og Maestro. Pengene for kundens køb bliver endegyldigt trukket, når ordren er færdigbehandlet. Når pengene er trukket, modtager kunden en bekræftelsesmail, hvorefter kundens ordre bliver afsendt med næste sending, jf. pkt. 8.a nedenfor vedrørende levering.

 

 1. EJENDOMSFORBEHOLD

Alle Produkter forbliver KH’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergang i henhold til punkt. 8.

 

 1. LEVERING

Levering sker i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010 Ex Works Glejbjerg, Danmark, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. KH kan efter omstændighederne konkret bistå med at arrangere og afsende Produkter for kundens regning, hvis dette skriftligt er accepteret af KH for den pågældende ordre.

Måtte der blive aftalt andet leveringssted, sker transport dertil inklusiv eventuel pålæsning for kundens regning og risiko.

Forsikring af købers risiko under transport tegnes kun af KH, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

 

8.a   LEVERING – KØB PÅ WEBSHOP

Som tillæg til ovenstående vedrørende levering gælder følgende tilføjelser i tilfælde af køb af Produkter på KH’s webshop:

KH bruger GLS og Postnord i forbindelse med fragten. Fragten bliver bestilt samme dag, hvis ordren bestilles inden kl. 14:00. KH indleverer derefter pakken til forsendelse den næstkommende hverdag, sådan at forsendelsen påbegyndes fra posthuset kl. 10:00 én hverdag efter din bestilling. Dernæst er forsendelsestiden op til det enkelte fragtselskab og kan derfor ikke fastsættes. 

 • GLS
 • PostNord

 

 

 

bemærkning til ordren på siden ”kasse”, hvis der måtte være specielle forbehold, som der skal tages hensyn til i forbindelse med fragt eller levering. KH tilbyder GRATIS FRAGT VED KØB OVER DKK 2000.

 

 1. UNDERSØGELSESPLIGT, REKLAMATION OG BEFØJELSER

Kunden skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af Produktet for at sikre sig, at Produktet er mangelfri og leveret kontraktmæssig.

Reklamation skal ske skriftligt og være modtaget hos KH senest 8 dage efter Produktets levering. Enhver reklamation skal være specifik, dokumenteret og præcis angive reklamationens indhold.

Ved ikke-synlige skader skal reklamation ske på lignende måde senest 8 dage efter, at manglen ved grundig undersøgelse kunne være konstateret.

Har kunden ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation, er kunden i enhver henseende afskåret fra at gøre mangels-, erstatningskrav eller andre beføjelser gældende.

Kundens beføjelser i tilfælde af forsinkelse eller ved fejl og mangler, følger af pkt. 11 og 12.

 

 1. FORTRYDELSESRET (KUN FOR KØB PÅ WEBSHOP)

Ved køb på KH’s webshop har kunden 14 dages fortrydelsesret.

Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten rettes henvendelse til KH enten per e-mail eller telefon. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal meddeles KH inden for 14 dage fra modtagelsen af Produktet. Herefter skal Produktet returneres snarest. Kunden afholder omkostningerne til returforsendelsen, medmindre andet skriftligt er aftalt med KH.

Pas på varen. Varen må være afprøvet, men ikke være taget i brug i en sådan grad, at den ikke kan sælges igen. Er varen brugt udover dette, er kunden forpligtet til at betale for værdiforringelsen. Returnering skal altid ske inklusiv brugsanvisninger, mærker, formstøbt plast og lignende.

 

 1. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Leveringstid eller -periode oplyses ved bestilling og eventuelt på ordrebekræftelsen. KH forbeholder sig retten til at udskyde levering med 7 dage uden ansvar for KH. KH skal, straks en sådan udskydelse af leveringen måtte blive relevant, underrette kunden herom.

Kan kunden bevise, at der er indtrådt forsinkelse samt at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra KH’s side, og at kunden er blevet påført et tab som følge af forsinkelsen, har kunden ret til erstatning for det tab, som han er blevet påført.

Kunden er i tilfælde af forsinkelse alene berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til KH, såfremt forsinkelsen forløber videre end 3 måneder fra den oprindelige leveringstid.

KH påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelsen eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer kunden andre misligholdelsesbeføjelser.

Hvis forsinkelse skyldes en af de i pkt. 16 angivne omstændigheder eller enhver anden omstændighed, som skyldes kundens forhold, er KH berettiget til at forlænge leveringstiden i det omfang, som det efter samtlige omstændigheder er rimeligt. Dette gælder uanset om årsagen til forsinkelse indtræder før eller efter det aftalte leveringstidspunkt.

Medmindre kundens undladelse af at modtage Produktet skyldes omstændigheder, som angivet i pkt. 16, kan KH ved skriftlig meddelelse kræve, at kunden modtager Produktet inden for en sidste rimelig frist. Undlader kunden – af årsager, som KH ikke bærer ansvaret for – at modtage Produktet inden for denne frist, er KH berettiget til ved skriftlig aftale at hæve aftalen helt eller delvist. KH er i et sådant tilfælde berettiget til erstatning for enhver skade, som kundens misligholdelse har påført ham.

 

 1. ANSVAR FOR MANGLER

Kan kunden godtgøre, at Produktet er behæftet med fejl eller mangler, har KH ret til at foretage afhjælpning i overensstemmelse med nærværende pkt. 12.

Afhjælpningen skal foretages, hvor KH finder det hensigtsmæssigt. Eventuelle forsendelsesomkostninger fordeles ligeligt mellem KH og kunden.

Kun såfremt KH ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning mv., kan kunden lade afhjælpning foretage af tredjemand. Hvis kunden uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan kunden i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af KH.

KH’s ansvar omfatter ikke fejl og mangler, som skyldes årsager, der er opstået efter det tidspunkt, hvor risikoen for Produktet er overgået til kunden, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, ukorrekt montering eller fejlagtig reparation foretaget af kunden eller ændringer foretaget uden KH’s skriftlige samtykke. KH har endvidere ikke ansvar for normal slitage og forringelse.

Der tilkommer ikke kunden andre misligholdelsesbeføjelser end de i nærværende pkt. 12 angivne.

 

 1. ANSVAR FOR SKADE FORÅRSAGET AF ET PRODUKT

KH er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler vedrørende produktansvar, idet KH’s produktansvar i det indbyrdes forhold mellem KH og kunden i alle tilfælde er begrænset til DKK 10 mio.

Uanset ovenstående er KH ikke ansvarlig for tingskade, som Produktet forårsager efter leveringen og mens det er i kundens besiddelse, ligesom KH heller ikke er ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller skade, som forårsages af produkter, hvori KH’s Produkt indgår. Forandring eller indgreb i Produktet uden KH’s skriftlige samtykke, samt manglende overholdelse af gældende regler og forskrifter, fritager KH for ethvert ansvar.

Hvis KH pålægges et produktansvar over for tredjemand, er kunden, i det indbyrdes forhold mellem KH og kunden, forpligtet til at holde KH skadesløs i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.

Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning mod enten KH eller kunden for en sådan skade, som reguleret i nærværende bestemmelse, skal den pågældende part straks underrette den anden part herom.

 

 1. ANTECIPERET MISLIGHOLDELSE

Uanset andre bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser har KH ret til at hæve ordren og de deraf følgende forpligtelser, hvis det af omstændighederne klart fremgår, at kunden ikke kommer til at opfylde sine forpligtelser. I et sådant tilfælde skal KH straks give kunden skriftlig meddelelse herom.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING

KH’s ansvar omfatter ikke fejl og mangler ved Produktet, der er forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af kunden eller konstruktioner eller specifikationer, som specificeret af kunden. KH er alene ansvarlig for fejl eller mangler, som opstår under forskriftsmæssig og forsvarlig anvendelse af Produktet. Forandring af eller indgreb i det leverede Produkt uden KH’s skriftlige samtykke fritager KH for enhver forpligtelse.

Kunden bærer selv ansvaret for, at KH’s leverance er egnet til løsning af kundens formål.

Bortset fra ansvaret efter pkt. 13, er KH’s ansvar i ethvert tilfælde begrænset til ordreværdien for den eller de relevante Produkter.

KH er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tidstab, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, tab af goodwill eller for nogen anden følgeskade eller noget indirekte tab.

I det omfang KH måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde KH skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.

 

 1. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure er KH fritaget for sine forpligtelser så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt KH eller KH’s underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som følge af følgende ikke udtømmende omstændigheder: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, når disse er ramt af nærværende omstændigheder, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, edb-vira eller andre omstændigheder, som ligger udenfor KH’s kontrol og som ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Består force majeure situationen i mere end 3 måneder, er KH og kunden berettiget til at annullere ordren helt eller delvist.

 

 1. PRIVATLIVSPOLITIK

Ved benyttelse af KH’s hjemmeside indsamler og behandler KH løbende en række oplysninger. Dette sker blandt andet hvis kunden registrerer sig som bruger eller foretager et køb via webshoppen. Der henvises i det hele til KH’s privatlivspolitik, som findes på KH’s hjemmeside www.kent-as.dk/forside/cookies.

 

 1. VÆRNETING OG LOVVALG

Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Tvister mellem KH og kunden, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Esbjerg i første instans.

KH skal dog altid være berettiget til at anlægge sag ved kundens hjemting. I forbindelse med produktansvarsskader kan KH endvidere vælge at anlægge sag mod kunden ved den domstol, der behandler et produktansvarskrav rejst mod KH.

KH er ligeledes berettiget til at kræve enhver tvist løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.

Back To Top